Overijsselse Historische Bijdragen

Vanaf 1860 is de Vereeniging de uitgever geweest van de bundel Verslagen en Mededeelingen. Eerst onregelmatig, daarna al snel jaarlijks. Vanaf 1977 is de reeks hernoemd naar Overijsselse Historische Bijdragen. Elke jaargang zit vol met historische artikelen. Alle jaargangen uit de periode 1860-2007 zijn gedigitaliseerd en online te raadplegen. (Veld ‘Inventaris’ openklikken.) Op dit moment zijn de jaargangen tijdelijk niet te raadplegen.
Verslagen van 100 gewone en 2 bijzondere vergaderingen verschenen vanaf 1860 tot 1907 in drukvorm. De handelingen der vergaderingen van na 1907 zijn opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen (later Overijsselse Historische Bijdragen).

Overijsselse Historische Bijdragen 2017
Overijsselse Historische Bijdragen 2016

Redactiecommissie

F.W. Schmidt, voorzitter
jhr. A.J. Gevers, secretaris
dhr. G.T. Hartong
drs. J. ten Hove
drs. M. Klomp
dhr. K. Leeffers
drs. Js. Mooijweer
Drs. O.G.J. Ottens
C. Trompetter
K. de Weerdt MA

Aanwijzingen voor medewerkers aan de Overijsselse Historische Bijdragen

Aanlevering tekst
Bijdragen behoren vóór 1 maart te worden toegezonden aan de redactiesecretaris arnold.j.gevers@gmail.com.
De auteurs dienen hun bijdrage digitaal in lettertype Times New Roman 12 aan te leveren.
Bijdragen dienen vergezeld te gaan van een kort curriculum vitae van de auteur. De omvang van het notenapparaat, in de vorm van eindnoten, dient beperkt te worden gehouden. De stelregel van de redactie hierbij is: ten hoogste 1 pagina noten voor elke 10 pagina’s tekst.
Het verwijzen naar literatuur dient te geschieden volgens de regels, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Men raadplege hiervoor E.H. Kossmann en C.B. Wels, Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie (Utrecht 1971). Deze Aanwijzingen zijn op aanvraag bij de redactie verkrijgbaar. Tevens kan worden geraadpleegd: Gregor Rensen en Piet den Otter, Historisch onderzoek in Overijssel. Een handleiding (Utrecht 1987).

Bij verwijzingen naar archiefbronnen dient men de archiefbewaarplaats te vermelden, de naam van het archief en de archiefinventaris (indien uitgegeven), het inventarisnummer en het eventuele folionummer.

Illustraties
Auteurs behoren zelf zorg te dragen voor relevante illustraties en deze te voorzien van onderschriften.
Indien digitaal aangeleverd dan met een resolutie van minimaal 300 dpi.

Drukproeven
De auteur ontvangt één drukproef. Proeven zijn uitsluitend bedoeld voor correctie. Inhoudelijke wijzigingen in de tekst kunnen niet meer worden aangebracht.

Honorarium
Per geplaatste bijdrage ontvangt de auteur gratis een tweetal bundels. Het honorarium voor de auteur bedraagt 5 euro per gedrukte bladzijde tekst.